اکسل فولی پس از تهدید جان دخترش به بورلی هیلز باز می گردد. شامل دوستان قدیمی جان تاگارت و بیلی رزوود است که برای کشف یک توطئه تلاش می کنند.