تخیل دوباره عاشقانه روح انگیز Anurag و Prerna. برای یکدیگر ساخته شده اند، آیا این عاشقان ستاره دار در برابر احتمال خیانت، انتقام و قصاص متحد می شوند؟