از یک طرف اوغوز در حال سوختن از غرور و انتقام از طرف دیگر فیروزه که حاضر است نقشی را که به او محول شده با وجود اینکه گناهی ندارد به عهده بگیرد... اوغوز وارث خانواده دمیرهانلی و فیروزه که ...