گروهی از الف ها در یک کلبه عجیب زندگی می کنند و در حالی که سوار سنجاب پرنده خود می شوند به ماجراجویی می پردازند و درس می آموزند.