جاش از مکتب خانه گرفته تا بچه جدید مدرسه وارد ماجراجویی کاملا جدیدی می شود.