بر اساس رمان ادموندو د آمیسیس (کور، خاطرات کودک). در مورد ماجراهای گروهی از دوستان و معلم آنها صحبت می کند. برای هر درس آنها قسمت هایی را می خوانند که به آنها اجازه می دهد ماجراهای واقعی را بیاموزند و...