بیمارستان هنگشان (Hengshan Hospital) این درام در چین دوره جمهوری در بیمارستان هنگشان اتفاق می‌افتد که اساساً بر درگیری بین حزب کمونیست و KMT در دهه 1930 شانگهای متمرکز است. ما تیان مینگ مردی بی ایمان،...