وقتی مردی به دنبال دوست دختر گم شده خود می رود، به طور تصادفی با یک توطئه دولتی مواجه می شود که بزرگتر از خود رئیس جمهور است.