داستان خانه تارگرین 200 سال قبل از وقایع بازی تاج و تخت (2011) رخ می دهد.