یک راهبه وظیفه دارد از هفت کودک کهنه سرباز جنگ مراقبت کند