شکارچیان جایزه و یاغی که در طول یک طوفان در یک کالسکه گیر کرده بودند، با شخصیت های سایه مواجه می شوند. فیلم‌های تازه کشف‌شده نشان می‌دهند که بن‌بست تنش‌آمیز در داخل و در حالی که طوفان در خارج از آن بی...