این سریال که توسط یک داستان بمبی روشن می‌شود که نشان می‌دهد پنتاگون سال‌ها یوفوها را ردیابی کرده است، تاریخچه این پدیده را از طریق نقاط تماس فرهنگی و سیاسی، از جمله شهادت شاهدان عینی در سراسر جهان برر...